Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Словник термінів

абонент- споживач телекомунікаційних  послуг,  який  отримуєтелекомунікаційні  послуги  на умовах договору,  котрий передбачає підключення кінцевого обладнання,  що перебуває в  його  власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;

абонентна плата - фіксований платіж,  який може встановлювати оператор  телекомунікацій  для  абонента  за  доступ  на постійній основі до своєї  телекомунікаційної  мережі  незалежно  від  факту отримання послуг;

адреса мережі  Інтернет  -  визначений  чинними  в  Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний  ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;

адресний простір  мережі  Інтернет  - сукупність адрес мережі Інтернет;

безпроводовий доступ     до     телекомунікаційної     мережі (безпроводовий   доступ)   -   електрозв'язок   з    використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно  переміщатися  із  збереженням  унікального ідентифікаційного    номера    в    межах    пунктів    закінчення телекомунікаційної мережі,  які під'єднані до одного комутаційного центру;

взаємоз'єднання телекомунікаційних   мереж   -   встановлення фізичного    та/або    логічного     з'єднання     між     різними телекомунікаційними   мережами  з  метою  забезпечення  можливості споживачам   безпосередньо   або    опосередковано    обмінюватись інформацією;

голосова телефонія  -  обмін  інформацією голосом у реальному часі з використанням телекомунікаційних мереж;

дані - інформація  у  формі,  придатній  для  автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки;

домен - частина   ієрархічного  адресного  простору  мережі Інтернет,  яка   має   унікальну   назву,   що   її   ідентифікує, обслуговується  групою  серверів  доменних  імен та централізовано адмініструється;

домен.UAдомен  верхнього  рівня  ієрархічного   адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет;

домен другого  рівня  -  частина  адресного  простору  мережі Інтернет,  що розташовується на другому рівні ієрархії імен у  цій мережі;

електрозв'язок - див. "телекомунікації";

загальнодоступні (універсальні)  телекомунікаційні  послуги - мінімальний набір визначених цим Законом послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України;

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

інформаційна система    загального   доступу   -   сукупність телекомунікаційних мереж  та  засобів  для  накопичення,  обробки, зберігання та передавання даних;

інформаційна безпека  телекомунікаційних  мереж  -  здатність телекомунікаційних  мереж  забезпечувати  захист   від   знищення, перекручення,  блокування інформації,  її несанкціонованого витоку або від порушення встановленого порядку її маршрутизації;

інформація - відомості,  подані у вигляді  сигналів,  знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб;

канал електрозв'язку    -   сукупність   технічних   засобів, призначених  для  перенесення  електричних  сигналів   між   двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі;

кінцеве обладнання - обладнання,  призначене для з'єднання  з пунктом  закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;

ліцензія -   документ,   що    засвідчує    право    суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного  строку  на  конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;

ліцензування -  видача,  переоформлення,  продовження терміну дії,  визнання недійсними,  анулювання ліцензій,  видача копій  та дублікатів  ліцензій,  ведення  ліцензійних  справ  та ліцензійних реєстрів,  контроль  за  додержанням  ліцензійних   умов,   видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;

монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій - оператор, який  відповідно  до  законодавства  України   займає   монопольне (домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних послуг на території держави чи певного регіону;

Національний план  нумерації - нормативно-правовий акт,  який визначає структуру,  регламентує розподіл  та  умови  використання номерного ресурсу в телекомунікаційних мережах;

номерний ресурс   -   сукупність    цифрових    знаків,    що використовуються  для  позначення  (ідентифікації) мереж,  послуг, пунктів закінчення мережі в телекомунікаційних мережах  загального користування;

оператор телекомунікацій  - суб'єкт господарювання,  який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій  із  правом на  технічне  обслуговування  та  експлуатацію  телекомунікаційних мереж;

передавання даних - передавання інформації у вигляді даних  з використанням телекомунікаційних мереж;

провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання,  який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій  без  права на  технічне  обслуговування  та  експлуатацію  телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

проводовий електрозв'язок   -   передавання    і    приймання інформації  із  застосуванням  проводових  ліній  з металевими або волоконнооптичними жилами;

пункт закінчення  телекомунікаційної  мережі  -  місце  стику (з'єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання;

ресурси телекомунікаційних      мереж      -     наявні     в телекомунікаційних мережах кількість  номерів  (номерний  ресурс), кількість  і  пропускна спроможність проводових ліній з металевими жилами,  оптичними волокнами,  радіоліній,  каналів,  трактів  для передавання    інформації,   комутаційних   станцій   та   вузлів, радіочастотний ресурс;

розподіл номерного ресурсу - виділення  номерного  ресурсу  з визначеного   діапазону  номерів  для  надання  телекомунікаційних послуг;

розрахункова такса -  сума,  що  визначає  розмір  оплати  за доступ  до  технічних  та  технологічних ресурсів мереж операторів телекомунікацій (здійснення доступу) для пропуску одиниці  трафіка і  застосовується  для операторів,  які є суб'єктами господарської діяльності на території України;

рухомий (мобільний) зв'язок - електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів  може  вільно  переміщатися  в   межах   усіх   пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції;

споживач  телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична    особа,    яка   потребує,   замовляє   та/або   отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

споруди електрозв'язку   -   будівлі,   вежі,   антени,    що використовуються для організації електрозв'язку;

сталість телекомунікаційної мережі - властивості телекомунікаційної мережі зберігати  повністю  або  частково  свої функції за умови впливу на неї дестабілізуючих чинників;

суб'єкти ринку  телекомунікацій   -   оператори,  провайдери телекомунікацій, споживачі  телекомунікаційних  послуг,  виробники та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій;

телекомунікації (електрозв'язок)  - передавання, випромінювання  та/або  приймання  знаків,  сигналів,   письмового тексту,  зображень  та  звуків  або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

телекомунікаційна мережа - комплекс   технічних   засобів телекомунікацій   та   споруд,   призначених   для  маршрутизації, комутації,  передавання   та/або   приймання   знаків,   сигналів, письмового  тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо,  проводових,  оптичних  чи  інших  електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

телекомунікаційна мережа загального користування - телекомунікаційна  мережа,  доступ  до  якої  відкрито  для   всіх споживачів;

телекомунікаційна мережа доступу - частина телекомунікаційної мережі  між  пунктом  закінчення  телекомунікаційної   мережі   та найближчим вузлом (центром) комутації включно;

телекомунікаційна послуга (послуга)  -  продукт  діяльності оператора  та/або  провайдера  телекомунікацій,   спрямований   на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

телемережі -  телекомунікаційні    мережі    загальногокористування,  щопризначаютьсядляпередаванняпрограмрадіо-  тателебачення,  а  також  інших  телекомунікаційнихімультимедійнихпослуг  і  можуть  інтегруватися  з   іншими   телекомунікаційнимимережами  загального  користування;  (  Абзац  статті 1 вредакціїЗакону N 1876-IV ( 1876-15 ) від 24.06.2004 )

технічні засоби телекомунікацій - обладнання,  станційні  та лінійні   споруди,  призначені  для  утворення  телекомунікаційних мереж;

транспортна телекомунікаційна мережа - мережа,  що забезпечує передавання  знаків,  сигналів,  письмового  тексту,  зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду  між  підключеними  до  неї телекомунікаційними мережами доступу;

фіксований зв'язок  -  телекомунікації,  що  здійснюються  із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.


Кiровоградська філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Кіровоград, 25006, Гоголя 72

Зворотний зв'язок